Geri Dön

KVKK Aydınlatma Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile alınması mecburi tüm teknik ve idari tedbirlerin alındığını bildirmekteyiz. Belediyemiz başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve bağlı mevzuat olmak üzere kamu hizmeti gerekleri kapsamında bir kısım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu kapsamda öncelikle 6698 Sayılı Kanun’da yer alan bir kısım terimlerin izahı önem arz etmektedir:

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar:

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

c)  İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenme, Aktarılma ve Kullanılma Amaçları:

Bir kamu kurumu olan Belediyemizin hizmet sahasında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere kurumumuzun ve bağlı birimleri ile iştiraklerinin sunacağı kamu hizmetinden faydalanacak ilgili kişilerin verileri, başta Anayasamızın 127.maddesi olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülen kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların giderilmesi, taleplerin karşılanabilmesi, zorunlu faaliyetlerimizin yürütülebilmesi gibi amaçlarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Amaçlarımızın bir kısmı aşağıda detaylandırılmaktadır:

1-Belediyemiz hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak, iş birimlerimizin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

2-Belediyenin standart faaliyetlerinin ve online belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,

3-İlgili kişilerin başvuru ve bildirimlerine dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, saklanması, belediye birimlerine aktarılması,

4-Elektronik platformlarda veya belge ortamında idari işlemlerin kaynağı olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

5-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi,

6-Belediyemiz faaliyetlerinden vatandaşlarımız ve ilgili kişilerin memnuniyetinin artırılması, ilgili kişi verilerinin kamusal faaliyetlerde kullanılması,

7-Vatandaşlarımız ve ilgili kişilere öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeleri, sorunların çözümü,

8-Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirilmesi,

9-Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, eğitim ve kültür faaliyetlerinin düzenlenmesi, cenaze işlemleri, kamusal alan yönetimi faaliyetlerinin düzenlenmesi vb. belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi,

10-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,

11-Belediyemiz yetki sahasında fiilen, internet ortamında ise online olarak vatandaşlarımıza ve ilgili kişilere daha iyi bir hizmet sağlanması,

12-Eğitim faaliyetleri kapsamında ders verilmesi ve/veya sınav icrası için kayıt oluşturulması,

13-Kreşlerde çocuklarımızın ve velilerin, reşit öğrencilerin ise doğrudan kendisine ait bazı kişisel verilerinin iletişim temelinde kaydedilmesi,

14-Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli hallerde sosyal yardım sunulacak vatandalar ve ilgili kişilerin belirlenmesi,

15-Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve daha iyi hizmet verilebilmesi,

16-Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgilerinin toplanması,

17-Kurumumuzla tedarik amaçlı bağı bulunanların, ihale katılımcılarının yürürlükteki mevzuatın gerekliliği ve iletişim amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin kaydedilmesi, saklanması,

18-İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişim ve kişisel bilgilerin kaydedilmesi, saklanması,

19-Vatandaş ve ilgili kişi memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi, bu faaliyetin üçüncü kişiler eliyle gerçekleştirilmesi sebebiyle verilerin aktarılması,

20-İş, staj, gönüllü kamu hizmeti başvuruların değerlendirilmesi,

21-İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

22-Çalışanlarımızın özlük işlemlerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği işyeri güvenliğinin sağlanması, sendikal hakların kullanılması ve benzeri kapsamda mevzuatın gereklerine uygun şekilde veri toplanması,

23Hizmet binalarımız, parklarımız, zabıta görevlilerimizin faaliyetleri esnasında kamera kullanımı ile güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, kamusal alan ve park gibi yerlerde gerektiğinde sesli, görüntü kaydı alınması ve benzeri amaçlarla,

yürürlükteki mevzuat uyarınca Belediyemize yüklenen ödevlerin ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kişisel verileriniz elde edilmekte, kaydedilmekte, işlenmekte ve yasal süreler dahilinde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

            Vatandaşlarımıza ait olan ve Belediyemiz tarafından işlenen kişisel veriler mevzuat hükümlerince zorunlu haller, mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının emir, talimat ve talepleri ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ile vatandaşlarımız ile ilgili kişilerin hizmetlerimizden memnuniyetlerinin artırılması amaçları ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca KVKK 8. ve 9. maddeleri gereği yaptığımız aktarımlarda kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızası olmasa dahi paylaşılabilmektedir. Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

1-Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2-Sözleşmenin ifası gereği ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere, belediyemiz iştiraklerine, tedarikçilerine,

3-Kamu hizmeti dahilinde yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız kişi ve kurumlara,

4-Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,

5-İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince kamu kurumlarına ve bağlı birimlerine aktarılabilmektedir.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmamaktadır. Açık rızanın varlığı veya KVKK’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde dahi;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

koşullarının varlığı aranacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması, Silinmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine veri sorumlusu Belediyemiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümü kapsamında iddia ve savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Belediyemiz kamu kurumu niteliği gereği bazı kişisel verileri ilgili hukuki işlem tamamlansa veya sona erse dahi (evlenme gibi) yasal yükümlülükler gereği arşiv hizmetlerinin sağlanabilmesi ve veri güvenliği kuralları gereği saklamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

Kişisel veriler, belge, elektronik ortamlar, yazılımlar, taşınabilir veri depolama araçları, fotokopi, yazıcı, video, kamera/fotoğraf makinesi, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Belediyemiz, vatandaşlardan, tedarikçilerden ve personellerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin veri toplayabilmekte, işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KHK’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve benzeri kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara uygun şekilde yayımlanan tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemler ile Belediyemizin tabi olduğu sair mevzuattır. Yükümlülüklerimiz kapsamında kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; kayıt ve belge düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK on birinci maddesinde düzenlendiği şekilde vatandaşlarımızın ve ilgili kişilerin veri sorumlusu Belediyemize başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarının bulunduğunu hatırlatırız.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödenmesi gerekebilecektir. Başvurunuz veri sorumlusu Belediyemizin hatasından kaynaklanıyorsa, alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Başvurularınız için; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talebinizi;  Belediyemizin Mustafakemalpaşa/Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya mustafakemalpasabelediyesi@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yollarla iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınızı, görüş ve önerilerinizi Belediyemize ait   444 3 815 numaralı çağrı merkezi ve/veya kvkk@mustafakemalpasa.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilirsiniz.